Znaczki członkowskie na rok 2021: 65,- normalny, 40,- ulgowy i 30,- ulgowy dla młodzieży dostępne będą w siedzibie naszego Koła od dnia 20.01.2021r.
UWAGA: W rok 2021 przeprowadzamy Oddziałowy Spis Powszechny. Przed wykupieniem znaczka PTTK przygotuj informacje o posiadanych uprawnieniach (rok nadania, numer legitymacji) oraz odznaczeniach i wyróżnieniach (rok nadania, numer legitymacji).

Najbliższe imprezy (układ chronologiczny):

OrganizatorDataKoszt *)Ilość
miejsc
TrasaTrudnośćNazwaProwadzi

*) koszt w nawiasie dotyczy uczestników spoza Koła PTTK w Nowej Rudzie

Mało propozycji? Dodaj swoją propozycję wycieczki KLIKNIJ TUTAJ!

REGULAMIN

Zarządu Koła PTTK pn. ”Gwarków Noworudzkich”w Nowej Rudzie

  Rozdział I
  Postanowienia ogólne

 1. §
 2. Regulamin Koła PTTK w Nowej Rudzie pn. ”Gwarków Noworudzkich”, opracowany zgodnie z Art. 81 ust. 1 Statutu PTTK określa szczegółowe kompetencje i zadania, zasady zwoływania posiedzeń oraz tryb pracy Zarządu Koła PTTK.

  Rozdział II
  Skład zarządu i tryb jego pracy

   
 3. §
  1. W skład Zarządu wchodzi co najmniej 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Koła.
  2. Zarząd w głosowaniu tajnym wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa (lub wiceprezesów), sekretarza, skarbnika i jednego członka.
  3. Nie można łączyć funkcji pełnionej w Zarządzie z funkcjami w Komisji RewizyjnejKoła, jeśli Walne Zebranie Koła podejmie uchwałę o wyborze Komisji Rewizyjnej.
  4. Kadencja Zarządu trwa cztery lata, chyba że uchwałą Walnego Zebrania Koła kadencja została skrócona.
  5. Organem wewnętrznym Zarządu może być prezydium, w skład którego wchodzą: prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik. Prezydium kieruje działalnością w okresie między posiedzeniami Zarządu w zakresie ustalonym przez Zarząd Oddziału, w tym m.in. zwołuje i przygotowuje posiedzenia Zarządu oraz przygotowuje materiały na te posiedzenia.
  6. Dla wykonania zadań, o których mowa w Regulaminie, Zarząd dokonuje podziału pracy wśród swoich członków. Ustala też terminarz dyżurów poszczególnych członków w lokalu wykorzystywanym do bieżącej działalności Koła.
  7. Zarząd Koła ma prawo kooptować nowych członków na zwolnione w okresie kadencji miejsca. Liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 składu pochodzącego z wyboru.
 4. §
  1. Zarząd kieruje działalnością Koła w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniamii odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zebraniem Koła oraz Zarządem Oddziału PTTK.
  2. Zarząd :
   1. zwołuje Walne Zebrania Koła .
   2. wykonuje uchwały Walnego Zebrania Koła, Zjazdu Oddziału, Walnego Zjazdu PTTK, Władz Naczelnych PTTK i Zarządu Oddziału oraz stwarza warunki dla ich wykonania przez członków Koła ,
   3. uchwala roczny plan działania oraz preliminarz budżetowy,
   4. ustala okresowe, tematyczne plany posiedzeń Zarządu oraz zasady współdziałania z Komisja Rewizyjną, o ile taka została wybrana przez Walne Zebranie Koła ,
   5. składa sprawozdania ze swej działalności Zarządowi Oddziału oraz na WalnymZebraniu Koła ; przyjmuje roczne sprawozdania z wykonania budżetu, zatwierdza roczne sprawozdania finansowe
   6. zarządza majątkiem własnym i powierzonym oraz funduszami Koła w granicach preliminarza budżetowego, zgodnie z zasadami ustalonymi przezZarząd Oddziału w ramach obowiązujących przepisów prawa oraz obowiązującychw PTTK przepisów finansowych,
   7. organizuje i ułatwia uprawianie turystyki i krajoznawstwa we wszystkich ichformach; powołuje sekcje/zespoły specjalistyczne dla realizacji tych form,
   8. utrzymuje więzi z członkami zwyczajnymi PTTK zrzeszonymi w Kole,
   9. organizuje podstawowe kształcenie członków w zakresie wiedzy i umiejętnościturystycznych i krajoznawczych,
   10. informuje członków o swojej działalności, działalności macierzystego OddziałuPTTK oraz Towarzystwa jako całości,
   11. współpracuje z kadrą programową zrzeszoną w Kole przy realizacji celów i zadań Koła oraz z kadrą z innych kół i klubów Oddziału,
   12. współpracuje z Zarządami innych kół – klubów Oddziału,
   13. występuje za pośrednictwem Zarządu Oddziału do ZG PTTK o wyróżnienia dlawybitnych działaczy Koła PTTK w ramach obowiązującego "Systemu wyróżnień członków i jednostek PTTK";
   14. wnioskuje do Zarządu Oddziału o skreślenie z ewidencji członków, osobyzalegające z opłacaniem składki członkowskiej za okres dłuższy niż 12 miesięcy,
   15. prowadzi dokumentację pracy Koła ,
   16. prowadzi dokumentację finansową Koła zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Oddziału w ramach obowiązujących przepisów prawa oraz obowiązujących w PTTK przepisów finansowych,
   17. wnioskuje do Zarządu Oddziału o nadanie Kołu nazwy lub imienia patrona oraz o wyrażenie zgody na uczestnictwo koła w pracach innych stowarzyszeń o pokrewnych celach i działalności,
   18. podejmuje inne działania dla realizacji celów statutowych PTTK, w tym zleconeprzez Zarząd Oddziału,
  3. Prezes zaznajamia Zarząd z wystąpieniami Komisji Rewizyjnej Koła oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału na najbliższym posiedzeniu, ustosunkowując się do nich nie później niż na kolejnym posiedzeniu.
 5. §
 6. Zarząd Koła, z upoważnienia Walnego Zebrania może uchwalać, niezależnie od składki członkowskiej PTTK, wysokość dodatkowych składek, które przeznaczane są w całości na działalność Koła.

 7. §
  1. Prezydium kieruje działalnością w okresie między posiedzeniami zarządu w zakresie ustalonym przez zarząd.
  2. Do zadań prezydium należy :
  3. zwoływanie i przygotowywanie posiedzeń Zarządu,
  4. przygotowywanie materiałów i dokumentów na posiedzenia Zarządu. 
 8. §
 9. Zarząd realizuje swoje zadania przez :

  1. posiedzenia Zarządu i prezydium,
  2. działalność członków Zarządu w okresie między posiedzeniami,
  3. sekcje/zespoły jako fachowe organy Zarządu. 
 10. §
  1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku. W Kołach, gdzie działa prezydium, posiedzenia Zarządu zwołuje prezydium, a posiedzenia prezydium – prezes Zarządu lub inny upoważniony przez niego członek prezydium,
  2. Uchwały i decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy udziale conajmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia Zarządu
  3. Głosowania są jawne. Głosowanie tajne może być zarządzone na wniosek każdego członka Zarządu.
  4. Posiedzenia Zarządu są protokołowane a podejmowane uchwały podpisywanei ewidencjonowane. Protokoły z posiedzeń i podejmowane uchwały powinny być numerowane.
   
 11. §
 12. Udział w posiedzeniach i pracach Zarządu oraz realizacja przyjętych przez Zarząd zadań jest statutowym obowiązkiem jego członków.

  Rozdział III
  Podział zadań pomiędzy członków Zarządu

 13. §
 14. Do najważniejszych zadań członków Zarządu należy:
  1. prezesa:
   1. reprezentowanie Koła wobec Komisji Rewizyjnej Koła, władz PTTK i na zewnątrz,
   2. kierowanie działalnością Zarządu Koła ; czuwanie nad prawidłową realizacją podejmowanych zadań i uchwał,
   3. ustalanie podziału zadań wśród członków Zarządu Koła ze szczególnymuwzględnieniem utrzymania więzi między organizacyjnej i z członkami zrzeszonymiw Kole ,
   4. zwoływanie i przewodzenie posiedzeniom Zarządu i jego prezydium, ustalanietematyki posiedzeń i terminów ich odbywania,
   5. podejmowanie decyzji w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Zarządu,
   6. podpisywanie uchwał Zarządu Koła ,
   7. zaznajamianie Zarządu z wystąpieniami Komisji Rewizyjnej Koła oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału na najbliższym posiedzeniu i ustosunkowywanie siędo nich nie później niż na kolejnym posiedzeniu 
  2. wiceprezesa (wiceprezesów):
   1. zastępowanie prezesa w czasie jego nieobecności w zakresie udzielonychpełnomocnictw,
   2. kierowanie określonymi dziedzinami działalności, powierzonymi przez Zarząd (np. organizacja imprez turystyki kwalifikowanej; sprawy dotyczące krajoznawstwa;sprawami organizacyjnymi i członkowskimi; organizacją szkolenia podstawowegoczłonków, przepływem informacji itp.),
   3. przygotowywanie materiałów na posiedzenie Zarządu i prezydium w dziedzinachpowierzonych przez Zarząd,
   4. reprezentowanie Koła wobec władz PTTK oraz na zewnątrz w zakresie udzielonych pełnomocnictw. 
  3. skarbnika:
   1. nadzór nad całokształtem działalności finansowej i majątkiem zarządzanymi powierzonym ,
   2. reprezentowanie Koła w sprawach finansowych wobec władz PTTK oraz na zewnątrz w zakresie udzielonych pełnomocnictw,
   3. opracowywanie preliminarzy budżetowych Koła oraz sprawozdań z ich wykonania,
   4. podpisywanie uchwał Zarządu i jego Prezydium w sprawach finansowychi majątkowych,
   5. zbieranie składek członkowskich i rozliczanie ich z Zarządem Oddziału;
   6. prowadzenie ewidencji wpłat i wypłat kasowych i bankowych,
   7. regulowanie wszelkich rachunków, zgodnie z uchwałami Zarządu i zatwierdzonym preliminarzem,
   8. podpisywanie wraz z prezesem pism dotyczących spraw finansowych,
   9. nadzorowanie zabezpieczenia majątku, którym zarządza i z którego korzysta Koło oraz majątku obcego powierzonego Kołu.
   10. Z uwagi na posiadanie siedziby noworudzkiego Koła PTTK w Punkcie Informacji Turystycznej w Nowej Rudzie wszelkie płatności związane ze statutową działalnością Koła mogą być regulowane w siedzibie Koła. 
  4. sekretarza:
   1. reprezentowanie Koła wobec władz PTTK oraz na zewnątrz w zakresie udzielonych pełnomocnictw,
   2. przygotowywanie posiedzeń Zarządu; współdziałanie w tym zakresie z prezesemi pozostałymi członkami Zarządu,
   3. protokołowanie posiedzeń Zarządu; ewidencjonowanie podejmowanych uchwał;nadzorowanie przy współudziale Prezesa ich realizacji,
   4. przeglądanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej; podpisywanie wrazz prezesem lub wiceprezesem korespondencji wychodzącej,
   5. prowadzenie ewidencji członków zwyczajnych PTTK Koła i jej aktualizowanie;
   6. prowadzenie korespondencji z członkami Koła PTTK,
   7. prowadzenie dokumentacji działalności Koła ,
   8. prowadzenie sprawozdawczości Koła, terminowe jej przekazywanie do Zarządu Oddziału.
   
 15. §
 16. (skreślony) 

 17. §
 18. Członek Zarządu ma obowiązek sumiennie wywiązywać się z przyjętych na siebie zadań.

 19. §
 20. Uchwały Zarządu mogą być uchylone lub ich wykonanie zawieszone przez Zarząd Oddziału w przypadku gdy są sprzeczne z prawem, Statutem PTTK, Statutem Oddziału oraz uchwałami Władz Naczelnych PTTK i Władz Oddziału. 

 21. §
  1. Zarząd może być zawieszony przez Zarząd Oddziału w przypadku:
   1. zaniechania działalności,
   2. rażącego lub uporczywego naruszania obowiązków wynikających ze Statutu PTTK, Statutu Oddziału oraz uchwał Władz PTTK i władz Oddziału,
   3. naruszenia podstawowych zasad gospodarki majątkiem własnym lub powierzonym,
   4. działania na szkodę PTTK.
  2. Uchwała Zarządu Oddziału o zawieszeniu Zarządu Koła może być podjęta po wysłuchaniu wyjaśnień Zarządu i Komisji Rewizyjnej Koła, jeśli taka została wybrana, chyba że nie złożyły one wyjaśnień w wyznaczonym terminie.
  3. Podejmując uchwałę o zawieszeniu Zarządu Koła, Zarząd Oddziału powołuje Tymczasowy Zarząd Koła, którego zadaniem jest usunięcie przyczyn, które spowodowały zawieszenie oraz zwołanie w terminie trzech miesięcy od daty powołania Walnego Zebrania Koła, celem wyboru nowego Zarządu.

  Rozdział IV
  Symbole i pieczęcie

 22. §
  1. Zarząd w działalności Koła używa odznaki organizacyjnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, której opis i wzór określony został w art. 5 pkt. 1 Statutu PTTK.
  2. Koło za pośrednictwem Zarządu może używać pieczątki firmowej podłużnej tzw. nagłówkowej w kształcie prostokąta o następującej treści:

   Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
   Oddział w Kłodzku
   Koło pn. „Gwarków Noworudzkich” w Nowej Rudzie
   57-400 Nowa Ruda, Rynek 2, tel. 74 872 0308

  3. Zarząd może używać, zgodnie z obowiązującymi przepisami innych niezbędnych do działalności pieczęci oraz druków wg wzorów zatwierdzonych przez Zarząd Oddziału PTTK na wniosek Zarządu Koła.

  Rozdział V
  Postanowienia końcowe

 23. §
  1. Niniejszy Regulamin Koła PTTK pn. „Gwarków Noworudzkich” w Nowej Rudzie uchwalony został przez Zarząd niniejszego Koła PTTK w drodze uchwały nr 01/2013 z dnia 08 lutego 2013r. w oparciu o Wzorcowy Regulamin Koła uchwalony przez ZG PTTK uchwałą Nr 83/XV/2002 z dnia 15 grudnia 2002r. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
  2. Interpretacja postanowień Regulaminu Zarządu Koła należy do Zarządu Oddziału PTTK "Ziemi Kłodzkiej" w Kłodzku.

Wszystkie materiały zawarte na stronie są własnością Koła PTTK im. "Gwarków Noworudzkich" w Nowej Rudzie.
Kopiowanie i rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą Zarządu Koła
wyłącznie z podaniem adresu strony Koła jako źródła