REGULAMIN

uczestnictwa w wycieczkach organizowanych

przez Oddział PTTK „Ziemi Kłodzkiej”


I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin uczestnictwa dotyczy wszystkich wycieczek organizowanych przez Koła i Klub Oddziału PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku, zwanych dalej „Organizatorem”.

2. Wszyscy Uczestnicy wycieczek, zwani dalej „Uczestnikami”, zobowiązani są do przestrzegania niniejszego „Regulaminu uczestnictwa”.

3. Organizator określa rodzaj imprezy, jej termin, miejsce zbiórki, wysokość oraz tytuł ewentualnych opłat, ramowy harmonogram przebiegu oraz wyznacza osobę prowadzącą imprezę i Kierownika imprezy. Kierownik i osoba prowadząca stanowią Kierownictwo Imprezy. Jeżeli nie wskazano inaczej to osoba prowadząca imprezę jest jednocześnie Kierownikiem imprezy.

4. Osoba prowadząca określa: czas rozpoczęcia imprezy, trasę oraz tempo wędrówki, czas i miejsce na odpoczynek na trasie oraz czas i miejsce zakończenia imprezy.


Il. ZAPISY NA WYCIECZKĘ

1. Zapisy na wycieczki prowadzi biuro Oddziału PTTK „Ziemii Kłodzkiej” w Kłodzku przy ul. Wita Stwosza 1, w godzinach urzędowania biura Oddziału. Zapisu na wycieczkę można dokonać osobiście, poprzez osoby trzecie lub telefonicznie. Warunkiem zapisu na wycieczkę jest wpłata pełnej kwoty uczestnictwa lub zaliczki w wysokości podanej w ogłoszeniu.

Wpłaty można dokonać osobiście lub przelewem na konto bankowe Oddziału PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku podając na przelewie nazwę imprezy i nazwisko i imię osoby, na którą dokonano wpłaty.

2. Dokonanie opłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia Regulaminu do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

3. O kolejności zapisu decyduje data wpłaty należności za wycieczkę.

4. Pierwszeństwo zapisu mają członkowie Oddziału PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku, a w przypadku wycieczek organizowanych przez Koło/Klub — członkowie tego koła/klubu. Pierwszeństwo zapisu będzie respektowane do 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia zapisów.

5. Przy zapisie na wycieczkę osoby nie będącej członkiem Oddziału PTTK „Ziemi Kłodzkiej” należy podać numer PESEL oraz pełny adres zameldowania zapisywanej osoby. Dane te są niezbędne do ubezpieczenia uczestnika.

6. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków nie obejmuje uszczerbków na zdrowiu powstałych w wypadkach po spożyciu alkoholu oraz w innych przypadkach zawartych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

7. Kwota nadwyżki pozostała z rozliczenia wycieczki zostaje przekazana na działalność statutową Organizatora.


II. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W WYCIECZCE

1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w wycieczce, Uczestnik zobowiązany jest o tym poinformować Organizatora najpóźniej na 3 dni przed wycieczką.

2. Zgłoszenie rezygnacji należy dokonać osobiście w Biurze Organizatora, w uzasadnionych przypadkach telefonicznie.

3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w wycieczce po podanej w ogłoszeniu dacie zapisów, decyzję o zwrocie wpłaconych kwot każdorazowo podejmuje Organizator, indywidualnie dla każdej osoby. Organizator może pomniejszyć zwrot wpłaconej kwoty, o poniesione przez niego w związku z wycieczką koszty.

4. Osobom, które nie wezmą udziału w wycieczce a nie zgłosiły tego faktu Organizatorowi odpowiednio wcześnie zwrot wpłaconych kwot nie przysługuje!


III. ZACHOWANIE NA WYCIECZCE

1. Za realizację programu wycieczki odpowiedzialna jest osoba wyznaczona przez Organizatora.

2. Każdy uczestnik bierze udział w wycieczkach na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania wycieczki oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników wycieczki i osób trzecich.

3. Zastrzegamy sobie prawo odmowy zapisu na wycieczki osobom, które nie stosują się do zaleceń Organizatora.

4. Uczestnik ma obowiązek przygotowania się do udziału w imprezie, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedniej odzieży, sprzętu turystycznego, dokumentów potwierdzajacych tożsamość, dokumentów uprawniających do ulg komunikacyjnych i handlowych oraz - w przypadku członków PTTK - ważnej legitymacji PTTK.

5. Niepełnoletni mogą brać udział w wycieczkach tylko pod opieką i na odpowiedzialność osób dorosłych. Osoba biorąca czasowo odpowiedzialność za niepełnoletnich musi we własnym zakresie zadbać o pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział dzieci pod opieką tejże osoby w danym dniu. Organizatorzy służą pomocą, ale nie biorą odpowiedzialności za żadne zdarzenia i szkody wynikłe podczas sprawowania tej opieki.

6. W wycieczce uczestniczyć mogą wyłącznie osoby znajdujące się na liście, będącej w posiadaniu Organizatora. Osoby nie znajdujące się na liście nie będą zabierane na wycieczkę.

7. Podczas wycieczki krajowej należy mieć przy sobie dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, a w przypadku wycieczek zagranicznych paszport lub dowód osobisty oraz Kartę EKUZ.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia tożsamości uczestnika oraz do sprawdzenia aktualnej legitymacji PTTK.

9. W przypadku, gdy uczestnik nie posiada lub nie chce okazać dokumentu tożsamości Organizator może odmówić takiej osobie prawo do udziału w wycieczce, bez możliwości ubiegania się o zwrot wpłaconych kwot.

10. Uczestnik zobowiązany jest do kulturalnego zachowania i nie prowokowania konfliktów. Uczestnicy Imprezy szanują się wzajemnie bez względu na swój światopogląd.

11. Zabrania się samowolnego zmieniania trasy wycieczki oraz oddalania się od grupy bez osobistego powiadomienia Kierownictwa.

12. Uczestnik jest zobowiązany zgłaszać Kierownictwu wszelkie problemy utrudniające dalszy udział w imprezie.

13. W trakcie jazdy, ze względów bezpieczeństwa, zabronione jest chodzenie po autokarze i spożywanie gorących napojów.

14. W autokarze obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych.

15. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany programu wycieczki z przyczyn od nas niezależnych, a mających wpływ na bezpieczeństwo uczestników (np. załamanie pogody).

16. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przepisów miejscowych, granicznych, celnych, obowiązujących w parkach narodowych, krajobrazowych, rezerwatach przyrody oraz porządkowych określonych przez prowadzącego wycieczkę.

17. W trakcie trwania wycieczki należy bezwzględnie podporządkowywać się poleceniom Organizatora, przewodnika oraz kierowcy autokaru.


IV. WYCIECZKI GÓRSKIE

1. Pamiętaj, że wycieczki górskie wymagają dobrej kondycji marszowej. Zgłoszenie się na wycieczkę jest potwierdzeniem dobrego stanu zdrowia uczestnika. W przypadku stałego stosowania jakichkolwiek leków prosimy o ich zabranie ze sobą.

2. Przewodnik lub prowadzący wycieczkę może nie dopuścić do udziału w pieszej wycieczce górskiej uczestnika, którego ekwipunek nie będzie mu gwarantował bezpieczeństwa.

3. Pełnoletni uczestnik wycieczki może się odłączyć od grupy na własne ryzyko, powiadamiając o tym kierownika wycieczki i ponosząc z tego tytułu wszelkie konsekwencje.


V. UWAGI KOŃCOWE

1. Uczestnik wycieczki turystycznej wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego na zdjęciach wykonanych w czasie wycieczki do publikacji informacji na stronie internetowej Organizatora. W razie stwierdzenia, że któreś ze zdjęć zawiera treści niepożądane, Uczestnik jest zobowiązany zgłosić takie zdjęcie do usunięcia ze strony internetowej kontaktując się z administratorem tej strony.

2. Zdjęcia publikowane na stronie internetowej Oddziału PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku oraz Kół i Klubu PTTK są ich własnością, które jako ich dysponenci w zakresie praw majątkowych zezwalają na nieodpłatną publikację w periodykach, oraz wyrażają zgodę na ich utrwalanie i reprodukowanie (zwielokrotnienie) drukiem oraz rozpowszechnianie w wersji elektronicznej w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb PTTK, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. ar 133, poz. 883 Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L z 2016 r. nr 119,str. 1. ).

4. Wszelkie wątpliwości rozstrzyga i ostateczna interpretacja Warunków uczestnictwa należy do Organizatora Oddziału PTTK „Ziemii Kłodzkiej” w Kłodzku.

5. Powyższy „Regulamin uczestnictwa” został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku.


Życzymy przyjemnego wędrowania i dobrego humoru na trasie!


ZARZĄD ODDZIAŁU PTTK „ZIEMI KŁODZKIEJ”