Regulamin imprez turystycznych Koła PTTK im. "Gwarków Noworudzkich" w Nowej Rudzie

1. Organizatorem imprezy turystycznej jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Koło im. "Gwarków Noworudzkich" w Nowej Rudzie z siedzibą 57-400 Nowa Ruda, Rynek 2.
2. Organizator określa rodzaj imprezy, jej termin, miejsce zbiórki, wysokość oraz tytuł ewentualnych opłat, ramowy harmonogram przebiegu oraz wyznacza osobę prowadzącą imprezę i Kierownika imprezy. Kierownik i osoba prowadząca stanową Kierownictwo Imprezy.
3. Jeśli nie wskazano inaczej to osoba prowadząca imprezę jest jednocześnie Kierownikiem imprezy.
4. Osoba prowadząca określa: czas rozpoczęcia imprezy, trasę oraz tempo wędrówki, czas i miejsce na odpoczynek na trasie oraz czas i miejsce zakończenia imprezy. W miarę posiadanej wiedzy oraz zaistniałych okoliczności osoba prowadząca może wzbogacić imprezę w elementy konkursowe, rozrywkowe lub dydaktyczne.
5. Kierownik imprezy odpowiada za rejestrację uczestników, wydanie plakietek, kart uczestnictwa lub innych materiałów przewidzianych dla uczestników imprezy, a także za organizację przejazdów, posiłków i noclegów.
6. Uczestnik wycieczki w zakresie przebiegu imprezy zobowiązuje się do podporządkowania poleceniom Kierownictwa.
7. Uczestnik zobowiązany jest do zachowania kulturalnego i nie prowokowania konfliktów. Uczestnicy Imprezy szanują się wzajemnie bez względu na swój światopogląd.
8. Zabrania się samowolnego zmieniania trasy wycieczki oraz oddalania się od grupy bez osobistego powiadomienia Kierownictwa.
9. Uczestnik jest zobowiązany zgłaszać Kierownictwu wszelkie problemy utrudniające dalszy udział w imprezie.
10. Uczestnik nie stosujący się do poleceń Kierownictwa będzie traktowany jako osoba dobrowolnie rezygnująca z dalszego udziału w imprezie na koszt własny. Informacja o takich przypadkach zostanie przekazana Organizatorowi.
11. Uczestnik ma obowiązek przygotowania się do udziału w imprezie, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedniej odzieży, dokumentów potwierdzających tożsamość, dokumentów uprawniających do ulg komunikacyjnych i handlowych oraz - w przypadku członków PTTK - ważnej legitymacji PTTK.
12. Uczestnik jest zobowiązany przygotować podstawowe środki opatrunkowe oraz leki, które przyjmuje.
13. Uczestnik zgłaszając się na starcie wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego na zdjęciach wykonanych w czasie Imprezy do publikacji informacji na stronie internetowej Koła oraz w artykułach prasowych czasopism współpracujących z Kołem. W razie stwierdzenia, że któreś ze zdjęć zawiera treści niepożądane Uczestnik jest zobowiązany zgłosić takie zdjęcie do usunięcia ze strony internetowej kontaktując się z administratorem strony Koła.
14. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Kierownictwa imprezy. Sprawy sporne należy rozstrzygać po zakończeniu imprezy u Organizatora.
15. Uczestnik wpłacając opłatę wpisową oraz podpisując się na liście uczestników równocześnie potwierdza zapoznanie się z regulaminem imprezy i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Życzymy przyjemnego wędrowania i dobrego humoru na trasie!

Organizator.